Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdania zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku strat i zysków za ubiegły rok obrachunkowy.
 • Rozporządzanie  czystym zyskiem Spółki w zakresie:
  • wyłączenia  zysku od podziału w całości lub części,
  •  przeznaczenia całości lub części zysku na cele inwestycyjne,
  • przeznaczenia całości lub części zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy,
  • przeznaczenie całości lub części  zysku na wypłatę dywidendy.
 • W razie powstania straty decydowanie o sposobie jej pokrycia.
 • Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.
 • Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej, stowarzyszenia oraz  o wystąpieniu z nich.
 • Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i uchwalanie regulaminu   Zgromadzenia Wspólników.
 • Ustalenie zasad tworzenia i wykorzystania kapitałów rezerwowych i kapitału zapasowego.
 • Zbywanie i nabywanie nieruchomości.
 • Określenie zasad wynagradzania członków  Zarządu.
 • Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części lub ustanowienie na nim prawa do użytkowania.
 • Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 • Zmiana Umowy Spółki.
 • Połączenia lub rozwiązania Spółki, utworzenie nowej Spółki.
 • Zatwierdzenie planu na rok następny.
 • Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników ma nieograniczone prawo kontroli Spółki