Zarząd Spółki składa się z jednej lub dwóch osób. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz do składania podpisów w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Spółki lub Wiceprezes Spółki .

Mandat Zarządu Spółki wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.