OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Jeżeli jednak uzyskanie powyższych informacji wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań nie uważa się ich za dane osobowe.

W praktyce danymi osobowymi mogą być wszelkie dane dotyczące osoby poczynając od adresu IP komputera, a na odciskach palców kończąc. Dane osobowe możemy znaleźć w dowodzie osobistym czy paszporcie, ale daną osobową jest również numer telefonu, adres email oraz login na portalach społecznościowych.

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach, na jakich będzie się odbywało przetwarzanie Państwa danych osobowych w myśl nowego rozporządzenia (RODO).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach , ul. Przemysłowa 2.

 2. W EC Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących Państwa, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: iod@ecskierniewice.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

  • Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c) oraz lit. e) RODO w celu:

   • zawarcia i wykonania umów sprzedaży ciepła,

   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

  • Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EC Sp. z o.o. , art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu:

   • obrony i dochodzenia roszczeń (np. odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia itp.),

   • monitoringu wizyjnego działającego na terenie EC Sp. z o.o.,

  • Na podstawie odrębnej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:

   • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych EC Sp. z o.o.,

   • świadczenia usług serwisu www.pec-belchatow.pl (dane zawarte w plikach cookies).

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty związane z dochodzeniem roszczeń oraz obsługą szkód majątkowych, banki, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz kancelarie notarialne.

 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących EC Sp. z o.o.,

   • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych),

  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EC Sp. z o.o. dla monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni,

  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z funkcjonowaniem usługi e-PEC, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy sprzedaży ciepła.

 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

 9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub jest dobrowolne na zasadzie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej.

 10. Informujemy, że dane osobowe są pozyskiwane również ze źródeł publicznie dostępnych (wypisy z ewidencji gruntów i budynków, rejestr Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz rejestry KRS i CEIDG ), w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

 11. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuje, że w związku z przebudową sieci cieplnej w ulicy Strykowskiej
nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania
w dniu 05.05.2021 w godzinach od 8.00 do 18.00
w budynkach przy ulicach:

Strykowskiej
św. Stanisława
Mireckiego
Batorego
Rawskiej

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.