Poradnik Odbiorcy Ciepła

Kto ustala i zatwierdza taryfy dla ciepła i w oparciu o jakie zasady?
Taryfę opłat za ciepło ustala przedsiębiorstwo energetyczne w oparciu o aktualne „rozporządzenie taryfowe”. Ostatnie przepisy regulujące te kwestie to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. nr 194 poz. 1291 z 19 października 2010 r.) Przepisy wykonawcze prawa energetycznego szczegółowo regulują sposób kalkulowania poszczególnych składników taryfy na którą składają się opłaty stałe i zmienne na wytwarzaniu i przesyle. EC Sp. z o.o. w Skierniewicach wprowadza do stosowania taryfę dla ciepła po zatwierdzeniu jej przez Urząd Regulacji Energetyki.
Czyjej kontroli podlega sporządzenie taryfy dla ciepła?
Taryfy opłat za ciepło zanim wejdą w życie są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryfy polega na szczegółowej kontroli kosztów uzasadnionych EC Sp. z o.o. w Skierniewicach oraz weryfikacji kalkulacji nowych cen. URE stoi na straży przestrzegania przepisów, równoważy interesy obu stron, tj. firmy ciepłowniczej i Odbiorcy, ale przede wszystkim broni interesu Odbiorcy sprawdzając zasadność zmian cen, a także staranność sporządzenia taryfy.
Jakie są zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat dla Odbiorców?
O każdej zmianie cen i stawek opłat EC Sp. z o.o. w Skierniewicach powiadamia pisemnie Odbiorcę co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat. EC Sp. z o.o. w Skierniewicach wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Zwyczajowo już taryfa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach publikowana jest na naszej stronie internetowej www.ecskierniewice.pl. Dodatkowo każdemu odbiorcy indywidualnie wysyłamy całą taryfę lub wyciąg z nowej taryfy na pisemny wniosek odbiorcy.
Kiedy kończy się sezon grzewczy i kto o tym decyduje?
Zgodnie z aktualnymi przepisami wynikającymi z Prawa energetycznego i rozporządzeń do niego obowiązujących, sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. W praktyce o zakończeniu i rozpoczęciu sezonu grzewczego decydują najwięksi Odbiorcy ciepła, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa, ZGM. Zatem za mieszkańców mieszkających w tych zasobach mieszkaniowych decydują Zarządy. W domkach jednorodzinnym wygląda to tak, że Odbiorca odkręca lub zakręca zawory w swoim węźle.
Gdzie powinien kierować swoje roszczenia dotyczące dostawy ciepła mieszkaniec Spółdzielni Mieszkaniowej?
Odbiorca ciepła w lokalu wielorodzinnym może zgłaszać usterki techniczne do administratora swojej Wspólnoty Mieszkaniowej. W zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania wszelkie roszczenia należy zgłaszać do Spółdzielni Mieszkaniowej. Spory pomiędzy Spółdzielnią a zakładem ciepłowniczym rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zaś kwestie sporne pomiędzy indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych, a zarządzającym bądź właścicielem tego budynku można kierować do rzeczników praw konsumentów.
W okresie letnim Odbiorcy często dokonują ocieplenia swoich budynków, czy w takiej sytuacji można dokonać zmiany mocy zamówionej?
Jeżeli odbiorca ociepli swój budynek, może wnioskować o wprowadzenie zmian do umowy w zakresie wielkości mocy zamówionej. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w terminie do końca marca danego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od października tego roku. Przypominamy, że wniosek o zmianę mocy zamówionej powinien być złożony w formie pisemnej.
Kto rozstrzyga spory między Odbiorcą a EC Sp. z o.o. w Skierniewicach w zakresie umowy na dostawę ciepła?
Jeżeli do takiego sporu dojdzie i zostaną wyczerpane polubowne metody załatwienia sprawy, Odbiorca może odwołać się do instytucji i organów nadrzędnych. Organami nadrzędnymi są między innymi Urząd Regulacji Energetyki , Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
Co grozi Odbiorcy za nielegalny pobór ciepła?
Zgodnie z zapisami „rozporządzenia taryfowego” w przypadku gdy ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy na dostawę ciepła, Spółka obciąża osobę nielegalnie pobierającą ciepło opłatami w wysokości wynikającej z pięciokrotności cen za zamówioną moc cieplną i ciepło oraz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe, określonych w taryfie dla danej grupy taryfowej oraz wielkości nielegalnie pobranej mocy cieplnej i wielkości nielegalnie pobranego ciepła. Opłaty te oblicza się dla całego nieobjętego przedawnieniem okresu udowodnionego nielegalnego pobierania ciepła, a w przypadku braku możliwości jego udowodnienia – dla okresu roku.Zakład energetyczny może obciążyć odbiorcę opłatami w wysokości obliczonej na podstawie dwukrotności cen i stawek opłat, gdy odbiorca pobierał ciepło niezgodnie z warunkami umowy na dostawę ciepła, w szczególności gdy pobierał ciepło z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub dokonał ingerencji w ten układ, powodując zafałszowanie pomiarów ilości pobranego ciepła.
Czy Odbiorca ciepła ma obowiązek wpuszczać pracowników EC Sp. z o.o. w Skierniewicach na teren swojej posesji oraz do pomieszczeń, w których znajduje się węzeł cieplny?
W celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją lub naprawą urządzeń ciepłowniczych, Odbiorca ma obowiązek umożliwić upoważnionym pracownikom dostawcy ciepła wstęp na teren nieruchomości oraz do pomieszczenia, w którym znajdują się urządzenia ciepłownicze będące jego własnością. Dostawca ma również prawo do wykonania badań, pomiarów oraz kontroli urządzeń, w tym także kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych
Wstrzymano dostawę ciepła do budynku z powodu zaległości w opłatach za ciepło. Należność została uregulowana i Odbiorca chce mieć ponownie włączone ciepło. Czy za ponowne włączenie ciepła będzie musiał wnieść opłatę?
W tym przypadku wstrzymanie dostawy ciepła nastąpiło z winy Odbiorcy. Wznowienie dostaw ciepła nastąpi ponownie po uregulowaniu wszystkich zaległości w opłatach wraz z odsetkami. Z tego tytułu, Odbiorca zostanie obciążony opłatą dodatkową za ponowne wznowienie w wysokości określonej w cenniku usług i opłat dodatkowych zgodnie z umową na dostawę ciepła.
Jakie są terminy załatwiania zgłoszeń i skarg dotyczących przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła składanych przez Odbiorców?

Standardy jakościowe obsługi Odbiorców stanowiące załącznik do umowy na dostarczanie ciepła terminy te określają następująco:
a. w ciągu 12 godzin -w przypadku informacji telefonicznej,
b. w ciągu 7 dni – w przypadku informacji pisemnych.
Terminy udzielania odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia składane przez Odbiorców :
a. w ciągu 12 godzin – informacje lub odpowiedzi telefoniczne na interwencje i skargi lub informacje o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,
b. w ciągu 14 dni – odpowiedzi pisemne na interwencje, skargi i zażalenia składane przez Odbiorcę na piśmie oraz odpowiedzi na problemy zgłoszone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,
c. w ciągu 30 dni – odpowiedzi pisemne na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Co to jest zamówiona moc cieplna?

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne , ustawodawca określił to pojęcie następująco:
Zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, Dla naszej strefy klimatycznej warunki obliczeniowe stanowi temperatura powietrza atmosferycznego (-16 Cº).

W jaki sposób Odbiorca winien określić wielkość mocy zamówionej dla swego domu? Od czego ta wielkość zależy?

Dokumentacja budowlana obiektu powinna określić . Wielkość mocy zamówionej określa dokumentacja budowlana obiektu. Określenie jej wielkości jest uzależnione od wielu elementów : zastosowanej technologii budowy, a więc materiałów z jakich dom został wybudowany, rodzaju zastosowanego ocieplenia, stolarki okiennej, wielkości domu, temperatury jaką dany odbiorca chce w domu utrzymywać. Jeżeli wystąpią kłopoty z określeniem wysokości mocy zamówionej, to zawsze służymy pomocą w tym zakresie. Ostateczne określenie jej wysokości należy zawsze do Odbiorcy.

W jaki sposób można zmienić wielkość zamówionej mocy? Z czym taka zmiana się wiąże?
Moc zamówioną można zmienić nie częściej niż raz w ciągu 12 miesięcy. Deklaracje zmiany mocy należy złożyć w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 marca z mocą obowiązującą od 01 października danego roku kalendarzowego. Następstwem każdej zmiany mocy jest zmiana załącznika do umowy, który określa parametry ogrzewanego obiektu. Przypominamy, że konsekwencją zamówienia zbyt małej mocy może być niedogrzanie budynku a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej w okresie całego roku kalendarzowego, na który dana wielkość mocy została zamówiona.
Czy za przekroczenie zamówionej mocy cieplnej Odbiorca ciepła zapłaci karę?
Staramy się nie stosować kar za przekroczenie mocy zamówionej przez Odbiorców. Jeżeli już zdarzy się sytuacja, że Odbiorca przekroczy wielkość zamówionej mocy, to dostawca ma prawo naliczać od następnego miesiąca opłaty wyższe, w wysokości wynikającej z przekroczenia mocy zamówionej. W tym przypadku niezwłocznie informujemy Odbiorcę o przekroczeniu mocy i wnioskujemy o jej zwiększenie. Informujemy, że do wielości zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę dostosowany jest maksymalny przepływ obliczeniowy określony w załączniku do umowy -„Charakterystyka ogrzewanych obiektów.”
Czy przedsiębiorstwo ciepłownicze może narzucić Odbiorcy wielkość mocy zamówionej?
EC Sp. z o.o. w Skierniewicach ani inne przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może narzucać Odbiorcy wielkość zamówionej mocy cieplnej. Określenie wielkości mocy zamówionej jest prawem i obowiązkiem każdego Odbiorcy.
Odziedziczyłem dom lub mieszkanie po zmarłym właścicielu, który pozostawił zaległości z tytułu dostawy ciepła. Czy muszę je uregulować wobec Dostawy?
Spadkobierca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności, także tych przeterminowanych (nieuregulowanych) przez zmarłego, wynikających z umowy na dostawę ciepła.
Przepisano dom na syna, który stał się nowym właścicielem. Czy nowy właściciel domu powinienem poinformować o tym Dostawcę ciepła i jakim terminie?
Każda zmiana właściciela obiektu lub zmiana nazwiska Odbiorcy wymaga poinformowania o tym fakcie Dostawcę ciepła, wynika to z zapisów zawartej umowy na dostawę ciepła. W tym celu należy zgłosić się do EC Skierniewice, aby dokonać przepisania umowy na aktualnego właściciela. Nowy właściciel obiektu powinien przedstawić dokument, z którego wynika, że jest jego właścicielem.
Odbiorca planuje sprzedać dom , który podłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej posiada już zawartą umowę z EC Sp. z o.o w Skierniewicach. Jakich formalności powinien dokonać, żeby rozwiązać umowę na dostawę ciepła?

Mogą wystąpić dwie sytuacje:

 

  • Pierwsza ma miejsce wtedy, gdy nowy właściciel obiektu będzie także korzystał z ogrzewania pochodzącego z miejskiej sieci ciepłowniczej Jest to sytuacja najbardziej korzystna dla każdej ze stron umowy, ponieważ poprzedniego właściciela nie obowiązuje okres wypowiedzenia, umowa będzie kontynuowana. W celu dopełnienia formalności sprzedający oraz kupujący dom powinien zgłosić się do EC Skierniewice. Poprzedni Odbiorca wypowiada umowę a nowy właściciel domu wnioskuje o zawarcie umowy. Sprzedający oraz nabywca określają datę przepisania umowy. Zazwyczaj jest to koniec miesiąca. Na ten dzień pracownicy EC Sp. z o.o. w Skierniewicach odczytują licznik ciepła i dokonują końcowego rozliczenia za ciepło.
  • Druga z możliwych sytuacji ma miejsce wtedy, gdy następny właściciel nie zamierza korzystać z ciepła pochodzącego z miejskiej sieci ciepłowniczej lub planuje zawrzeć umowę później. W takiej sytuacji osoba sprzedająca dom, będąca stroną umowy, wypowiada umowę sprzedaży ciepła stosując zawarte zapisy umowy –
    3 miesięczny okres wypowiedzenia. W tym okresie wypowiadający umowę uiszcza opłaty stałe za moc zamówioną oraz opłatę stałą za przesył. Po upływie okresu wypowiedzenia następuje trwałe odcięcie odbiorcy od sieci ciepłowniczej oraz zdemontowany zostaje licznik ciepła. Na życzenie klienta trwałe odcięcie może nastąpić szybciej, jednak nie zwalnia to z konieczności uiszczania opłat stałych za okres wypowiedzenia.
Czy Odbiorca musi wpuścić pracowników EC Sp. z o.o. w Skierniewicach na kontrolę licznika ciepła, którzy pojawiają u niego bez uprzedniego zapowiedzenia?
Tak. Upoważnieni pracownicy Dostawcy ciepła maja prawo dokonać bez zapowiedzi, kontroli urządzenia pomiarowego w węźle odbiorcy. Zagwarantowane jest to w obowiązujących przepisach oraz umowie na dostawę ciepła. Odbiorca zatem ma obowiązek umożliwić taką kontrolę. Pracownicy EC Sp. z o.o. w Skierniewicach muszą okazać pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
Co powinien zrobić Odbiorca ciepła w sytuacji kiedy nie działa układ pomiarowo-rozliczeniowy (licznik ciepła)?
Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić zauważoną wadę lub usterkę do EC Sp. z o.o. w Skierniewicach pod nr tel. 46 832 47 10. Odbiorca ma ponadto obowiązek poinformować Dostawcę ciepła o stwierdzonych przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła oraz zakłóceniach i usterkach w pracy instalacji odbiorczych.
Czy odbiorca ma prawo żądać od Dostawcy ciepła sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego( licznika ciepła)?

Tak. Dostawca ciepła ma obowiązek:
a) sprawdzić w okresie 3 dni od daty zgłoszenia przez Odbiorcę prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania,
b) wymontować w razie potrzeby lub na żądanie Odbiorcy zakwestionowany układ pomiarowo-rozliczeniowy i sprawdzić go na stanowisku kontrolnym, posiadającym zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar,
c) doręczyć Odbiorcy protokół sprawdzenia układu pomiarowo-kontrolnego w terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego działania,
d) dokonać uzgodnionej korekty wysokości opłat w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu.
Jeżeli zarzuty Odbiorcy odnośnie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego okażą się bezpodstawne, opłatę za sprawdzenie prawidłowości jego działania oraz inne koszty z tym związane ponosi Odbiorca wg cennika.

Dostawca zdemontował układ pomiarowo-rozliczeniowy i oddał go do legalizacji. Jak Odbiorca będzie rozliczany za okres, w którym brak jest pomiaru?
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego (w celu legalizacji) ilość ciepła dostarczonego w okresie braku pomiaru oblicza się wg wzoru ściśle określonego w przepisach. Ilość pobranego ciepła określa Dostawca na podstawie ostatniego niekwestionowanego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy w okresie tym wystąpiły czynniki mające wpływ na wielkość zużycia ciepła, w szczególności rozpoczęcie lub zakończenie sezonu grzewczego, brak pomiaru zużycia ciepła w oparciu o układ pomiarowo-rozliczeniowy, przerwy i zakłócenia w dostawie ciepła, ilość ciepła dostarczonego w okresie braku pomiaru określana będzie:
a) na cele centralnego ogrzewania i wentylacji-na bazie niekwestionowanego rozliczenia najbardziej zbliżonego pod względem temperatury zewnętrznej (do okresu rozliczanego) z uwzględnieniem rzeczywistego zużycia ciepła oraz udokumentowanych przez odbiorcę zmian wpływających na wielkość zużycia ciepła w tym okresie,
b) na cele ciepłej wody użytkowej i technologii – na bazie analogicznego okresu roku poprzedniego z uwzględnieniem udokumentowanych przez odbiorcę zmian wpływających na wielkość zużycia ciepła w tym okresie.
Zużycie ciepła w tym okresie jest naliczane w sposób ryczałtowy, zgodny z treścią umowy sprzedaży ciepła. Wielkość ryczałtu w zł obliczana jest na podstawie wzorów ściśle ustalonych w przepisach. Wyliczenie to nie odbiega zasadniczo od rzeczywistych wskazań zużycia ciepła w danym okresie, ale nie jest tak precyzyjne jak wskazania licznika ciepłą.

 

Na czym polega legalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika ciepła)?
Legalizacja to inaczej sprawdzenie i potwierdzenie klasy dokładności licznika ciepła. Wykonana legalizacja jest gwarancją poprawności wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Legalizacji dokonuje specjalny do tego powołany urząd państwowy – Główny Urząd Miar.
Jak często odbywają się odczyty stanów układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników ciepła) zamontowanych u Odbiorców?
Odczyty stanów dokonują upoważnieni pracownicy EC Sp. z o.o. w Skierniewicach na koniec każdego miesiąca. Dostawca ciepła do tego celu używa specjalnych urządzeń sczytujących, które pozwalają dokonać odczytu wówczas gdy nie ma Odbiorcy w domu. Na podstawie tych odczytów wystawiana jest następnie faktura za ciepło (raz w miesiącu na podstawie rzeczywistych wskazań licznika ciepła).
Dlaczego na fakturze za ciepło znajdują się aż cztery pozycje?
Cena za ciepło składa się z czterech elementów, tj. opłaty stałej na wytwarzaniu i przesyle oraz opłaty zmiennej na wytwarzaniu i przesyle. Poniżej omówimy wszystkie pozycje, które znajdują się na fakturze za ciepło:1.Opłaty stałe:
Opłata za zamówioną moc cieplną. Jest to element stały opłat za ciepło. W przepisach określono, że opłata za zamówioną moc cieplną jest opłatą roczną pobieraną w 12 miesięcznych ratach. Jej sumaryczna wartość na fakturze dla danego odbiorcy, zależy od wielkości zamówionej przez niego mocy.
Przesyłowa opłata stała -jest częścią stałą opłaty za przesył. Sposób naliczania jest tu podobny jak w opłacie za moc zamówioną. Jest to także opłata roczna obierana w 12 miesięcznych ratach. Dlatego jej wysokość na fakturze, co miesiąc jest taka sama. Sumaryczna jej wartość na fakturze zależy od wielkości zamówionej mocy cieplnej.2. Opłaty zmienne:
Opłata za pobrane ciepło z układu pomiarowo-rozliczeniowego stanowi część zmienną opłaty za ciepło. Jej comiesięczna wysokość zależy od ilości zużytych przez Odbiorcę jednostek ciepła-GJ. Na podstawie stanu wskazań licznika ciepła, które odczytywane są raz w miesiącu, wystawiana jest następnie faktura dla każdego Odbiorcy ciepła,.
Przesyłowa opłata zmienna -to zmienna część opłaty za przesył. Obliczana jest od każdej jednostki zużytego ciepła, czyli od każdego GJ. Wysokość tej pozycji na fakturze, zależy od stanu wskazań licznika ciepła.Aktualna Taryfa dla ciepła zawierająca ceny i stawki opłat za ciepło zatwierdzana jest każdorazowo przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie tych cen i stawek opłat za ciepło, Dostawca ciepła dokonuje rozliczeń za ciepło.

 

Odbiorca podłączył do miejskiego systemu grzewczego swój domek jednorodzinny. Dlaczego do ogrzewania domu musi zamówić moc cieplną w takiej samej wysokości na cały rok?
Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie na dostawę ciepła. Specyfika działalności zakładu ciepłowniczego wymaga przynajmniej rocznego planowania i organizowania pracy. Cała posiadana infrastruktura ciepłownicza w postaci źródeł ciepła, węzłów i sieci cieplnych musi być gotowa do pracy przez cały rok, a koszty stałe związane z eksploatacją tych urządzeń ponoszone są przez zakład cały rok. Stąd cena za zamówioną moc cieplną jest ceną roczną, natomiast pobierana jest w 12 równych ratach miesięcznych.
Mieszkam w budynku wielolokalowym (bloku) i za ciepło płacę zaliczkowo przez cały rok, dlaczego?

Odbiorca ciepła, którym jest w tym przypadku zarządzający lub właściciel budynku wielolokalowego (np. spółdzielnia mieszkaniowa) kupuje ciepło od zakładu ciepłowniczego. Następnie na podstawie wystawionej comiesięcznie przez Dostawcę faktury dokonuje zapłaty za dostarczone ciepło.
Wobec powyższego, Dostawca ciepła nie ma żadnego wpływu na ustalanie wysokości i częstotliwości wnoszenia opłat zaliczkowych za ciepło przez poszczególnych właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych. Wysokości te należą do zarządzającego lub właściciela budynku wielolokalowego (np. zarządu spółdzielni mieszkaniowej). Jednak ostatecznego rozliczenia za ciepło zarządzający lub właściciel budynku wielolokalowego powinien dokonać w oparciu o koszty zakupu ciepła od przedsiębiorstwa energetycznego.

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuje, że w związku z przebudową sieci cieplnej w ulicy Strykowskiej
nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania
w dniu 05.05.2021 w godzinach od 8.00 do 18.00
w budynkach przy ulicach:

Strykowskiej
św. Stanisława
Mireckiego
Batorego
Rawskiej

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.