Energetyka Cieplna
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
telefon: 46 833 61 07
telefon/fax: 46 833 24 23
e-mail: biuro@ecskierniewice.pl
strona: www.ecskierniewice.pl


Energetyka Cieplna

Energetyka Cieplna
: ZOBACZ WIĘCEJ :
- O nas
- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółki
- Komórki Organizacyjne

- Przedmiot działalności
- Sposoby załatwiania spraw
-
Ochrona danych osobowych
- Sprawozdanie za rok 2017
- Majątek i finanse
- Taryfy
- Koncesja
- Struktura paliw i energii sprzedawanej w EC Skierniewice
- BIP
Energetyka Cieplna
Energetyka Cieplna Skierniewice - pogotowie ciepłownicze


Zamówienia publiczne


Gazele Biznesu 2011


Energetyka Cieplna
O NAS - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej miasta Skierniewice w zakresie dostawy energii cieplnej, a w szczególności :
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
 • klimatyzacyjnych
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Handel energią elektryczną
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Wykonywanie pozostałych  robót budowlanych wykończeniowych
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego   wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Transport drogowy towarów
 • Przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Działalność w zakresie architektury
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Pozostałe badania i analizy techniczne
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Energetyka Cieplna
aktualności  |  o nas  |  oferta  |  kontakt  |
| mapa stron |
©2012 Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

statystyka