Energetyka Cieplna
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
telefon: 46 833 61 07
telefon/fax: 46 833 24 23
e-mail: biuro@ecskierniewice.pl
strona: www.ecskierniewice.pl


Energetyka Cieplna

Energetyka Cieplna
: ZOBACZ WIĘCEJ :
- O nas
- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółki
- Komórki Organizacyjne

- Przedmiot działalności
- Sposoby załatwiania spraw
-
Ochrona danych osobowych
- Sprawozdanie za rok 2017
- Majątek i finanse
- Taryfy
- Koncesja
- Struktura paliw i energii sprzedawanej w EC Skierniewice
- BIP
Energetyka Cieplna
Energetyka Cieplna Skierniewice - pogotowie ciepłownicze


Zamówienia publiczne


Gazele Biznesu 2011


Energetyka Cieplna


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych jest Energetyka Ciepla Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Przemysłowej 2, 96-100 Skierniewice.

Wszelkie dane osobowe Administrator przetwarza i przechowuje zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

2. W Spółce powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD) - kontakt: iod@ecskierniewice.pl  tel. 46 819 50 12

3. Wszelkie posiadane dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celu:
  • zawarcia i wykonania umów,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty związane z dochodzeniem roszczeń oraz obsługą szkód majątkowych, banki, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz kancelarie notarialne.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących firmie Energatyka Cieplna Sp. z o.o.,
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych),
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umów i jest dobrowolne na zasadzie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.

9. Informujemy, że dane osobowe są pozyskiwane również ze źródeł publicznie dostępnych (wypisy z ewidencji gruntów i budynków, rejestr Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz rejestry KRS i CEIDG ), w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

10. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
 
 
 
 

Energetyka Cieplna
aktualności  |  o nas  |  oferta  |  kontakt  |
| mapa stron |
©2012 Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

statystyka