DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1.   Wstęp Deklaracji

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 EC Sp. z o.o. http://ecskierniewice.pl/

2.   Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 18.11.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.01.2021

3.   Status pod względem zgodności z ustawą

  • W przypadku strony internetowej:
  1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

–  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
–  filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

4.   Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-19 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

5.   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Anna Nicia; a.nicia@ecskierniewice.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 885-808-851 lub (46) 833-61-07 wew. 165. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

6.   Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7.   Dostępność architektoniczna

Otoczenie i wejście do budynku:

Siedziba Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. obsługująca Klientów znajduje się przy ul. Przemysłowej 2 w Skierniewicach. Bezpośrednio przed budynkiem jest zlokalizowany przystanek autobusowy MZK (kursuje linia nr 7 i nr 8).

Wzdłuż ulicy jest ogólnodostępny parking – brak jest wyznaczonych tam miejsc dla osób niepełnosprawnych, jednakże zaraz przy wejściu są zarezerwowane i oznaczone miejsca parkingowe dla gości Spółki.

Na teren spółki Klienci mogą wejść furtką przy wejściu głównym do biurowca lub furtką przy niewielkim budynku ochrony (obszar kontroli). Budynek ochrony posiada przeszklone drzwi oraz uchylane okno.  Na budynku ochrony znajdziemy wszelkie ważne informacje dotyczące zasad poruszania się na terenie firmy.

Wejście główne do budynku jest zlokalizowane od jego południowej strony.

Dostępność powyższego wejścia jest bardzo dogodna– szerokie, szklane drzwi otwierają się samoczynnie, zgodnie z czujnikami ruchu wchodzących oraz wychodzących z biurowca. Brak jest schodów i innych barier.

Drugie wejście tzw. boczne do budynku biurowca jest zlokalizowane od strony zachodniej. Barierę stanowią tam dwa stopnie schodów oraz dwie pary drzwi otwieranych ręcznie, w kierunku na zewnątrz. Poprzez wiatrołap wchodzi się na parter budynku z bezpośrednim dostępem do klatki chodowej łączącej dwie kondygnacje budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Wejście główne do budynku zapewnia łatwy dostęp do korytarza na parterze. Na ścianie wisi duża i czytelna tablica informująca o lokalizacji poszczególnych działów merytorycznych firmy. Jest tutaj zlokalizowany Punkt Obsługi Klienta, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami załatwi wszystkie sprawy, bez potrzeby przemieszczania się po pozostałej części budynku. Sprawy są załatwiane wg kompetencji przez właściwych merytorycznie pracowników danych działów.

Wszystkie korytarze posiadają jednolity charakter wykończenia,  są szerokie oraz przestrzenne. Korytarz na piętrze, klatka schodowa oraz schody nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak jest windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu  lub online. Nie ma ograniczeń w zakresie wstępu z psem asystującym.

 

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. informuje, że w związku z przebudową sieci cieplnej w ulicy Strykowskiej
nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania
w dniu 05.05.2021 w godzinach od 8.00 do 18.00
w budynkach przy ulicach:

Strykowskiej
św. Stanisława
Mireckiego
Batorego
Rawskiej

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.