Energetyka Cieplna

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Skierniewice Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice
telefon: 046 833 61 07
telefon/fax: 046 833 24 23

EC Skierniewice - BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Energetyka Cieplna

INFORMACJE O SPÓŁCEZAMÓWIENIA PUBLICZNE : KONTAKT :
Energetyka Cieplna
: Przetargi aktualne : Przetargi zakończone :

Energetyka Cieplna


ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z O.O. W SKIERNIEWICACH UL.PRZEMYSŁOWA 2.

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 42, obręb 18-Skierniewice,jedn.ewid.M.Skierniewice,powiat Miasto Skierniewice, woj. łódzkie. Księga Wieczysta LD1H/00021314/6 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa o powierzchni 7086 m2 jest niezabudowana. Nieruchomość jest nieogrodzona. Wjazd na działkę jest z ulicy o nawierzchni szutrowej. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki tej wydano decyzję o warunkach zabudowy na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej budynek mieszkalny jednorodzinny . Na terenie działki 42 znajdują się urządzenia melioracyjne. W fazie projektowania zabudowy należy projekt uzgodnić z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Sprzedaż działki podlega ograniczeniu wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r.( Dz.U.2016.2052 z późn.zm) tzn., że działkę może nabyć wyłącznie rolnik indywidualny w rozumieniu tej ustawy bądź inna osoba po wyrażeniu zgody na jej nabycie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Lokalizacja: Skierniewice ul. Czerwona.

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonywać w dni robocze w godzinach700 – 1400 .

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi 799.315 ,50 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta piętnaście  50/100 złotych w tym podatek VAT w stawce 23%)

1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać m.in:

a)datę sporządzenia oferty i podpis Oferenta,

b)imię, nazwisko, adres Oferenta lub nazwę firmy i siedzibę Oferenta wraz z numerem NIP i REGON, PESEL,

c)dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania uczestników przetargu(odpis z właściwego

  rejestru , pełnomocnictwo do reprezentacji),

d)oświadczenie , że :

 - Oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży nieruchomości  i przyjmuje  te warunki bez

   zastrzeżeń-załącznik nr 1,

 - Oferent posiada środki pieniężne pozwalające na zapłatę ceny zbycia-załącznik nr 2,

 -wobec Oferenta nie wszczęto postępowania likwidacyjnego bądź upadłościowego-

   załącznik nr 3

 -Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych -załącznik nr 4

e)ofertę cenową nabycia oraz pisemne zobowiązanie do pokrycia w całości kosztów związanych

   z zawarciem umowy notarialnej,

f)dowód wniesienia wadium.

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie   wadium   w  kwocie 79.931,00 zł

   (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych)  na rachunek bankowy:

   Bank   Milenium   Nr   52 1160 2202 0000 0001 2085 9831 w terminie do dnia 3 grudnia 2018r.

3.Pisemne oferty w raz  z  dowodem  wpłaty  wadium  należy  składać w  sekretariacie  Spółki

   w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  PRZY UL.CZERWONEJ „

   do dnia 7 grudnia 2018r. do godz .1000

4.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018r.godz  10 15  w   obecności   oferentów   

   na  sali konferencyjnej w siedzibie spółki w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2.

5.Umowa sprzedaży zostanie  zawarta  z  oferentem, który   zaproponuje   najkorzystniejszą

   cenę .Jeżeli uczestnicy przetargu zaproponują tę samą cenę, sprzedawcy przysługuje kontynuowanie

   przetargu  w   formie  licytacji  między  tymi oferentami. O terminie i warunkach   licytacji   organizator

   powiadomi   oferentów   pisemnie.

6.Wadium   złożone   przez   oferentów, których oferty nie  zostały przyjęte zostanie    

   zwrócone   niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni  roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki

   wskazane przez Oferentów przetargu.

   W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zostanie zwrócone  niezwłocznie,

   nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia unieważnienia lub odwołania przetargu.

7.Wadium   złożone    przez    nabywcę    zostanie    zaliczone   na    poczet   sprzedaży działki.

8.Przetarg  jest  ważny  jeżeli  wpłynie co  najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu,

   a zgłoszona wysokość ceny nie będzie niższa od ceny wywoławczej.

9.Wynik     przetargu     uznaje    się    za    ważny   po   jego   akceptacji  przez  Zarząd Spółki.

10.EC Sp. z o.o. zastrzega sobie  prawo wezwania Oferentów, którzy wnieśli w wymaganym

    terminie   wadium, do złożenia wyjaśnień, jeżeli oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości,

    a także do jej uzupełnienia jeżeli jest niekompletna, przedłużenia terminu składania ofert

    oraz prawo  zamknięcia przetargu bez wybrania oferty oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków

    formalno- prawnych.

11.Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zastrzega  sobie prawo  unieważnienia przetargu  bez  podania

     przyczyny.

12.Szczegółowych informacji na temat nieruchomości  zamieszczonej  w  niniejszym  ogłoszeniu

    można uzyskać w  Dziale Administracyjno-Kadrowym tel.605 609 838  

13.Regulamin sprzedaży nieruchomości oraz załączniki do niniejszego ogłoszenia dostępne są na  stronie

    internetowej Spółki www.ecskierniewice.pl.

14.Miejsce wywieszenia i publikacji  ogłoszenia o przetargu:

     - tablica ogłoszeń w siedzibie E.C.Sp.z o.o.  Skierniewice ul. Przemysłowa 2

     - strona internetowa Spółki www.ecskierniewice.pl

     - portal internetowy OLX,OTO Nieruchomość, info@skierniewickie.pl, kontakt@infoskierniewice.pl

     - Gazeta Wyborcza Warszawa ul.Czerska 8/10

  

     Skierniewice 19.11.2018r.

 

 DO POBRANIAEnergetyka Cieplna
_______________________________________________________________________________________________________
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  :  ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice  :  telefon: 046 833 61 07  :  telefon/fax: 046 833 24 23