Energetyka Cieplna

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Skierniewice Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice
telefon: 046 833 61 07
telefon/fax: 046 833 24 23

EC Skierniewice - BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Energetyka Cieplna

INFORMACJE O SPÓŁCEZAMÓWIENIA PUBLICZNE : KONTAKT :
Energetyka Cieplna
: Przetargi aktualne : Przetargi zakończone :

Energetyka Cieplna

 

                                               Ogłoszenie
       o zamówieniu prowadzonym w trybie:  przetargu ofertowego

  

               Energetyka Cieplna  Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 , 96-100 Skierniewice

                                        ogłasza przetarg ofertowy na:

na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na:

  Dostosowaniu istniejącego źródła ciepła EC Sp. z o.o. w Skierniewicach do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED poprzez Budowę instalacji odsiarczania i odpylania spalin wg technologii „półsuchej" (IOS) w formule „pod klucz" dla zespołu kotłów K4, K3, K2 i K1, na moc cieplną zespołu 65 MW .                                  

Wspólny Słownik Zamówień: 7163000

Termin wykonania zamówienia : 01.12.2018r.-30.11.2020 r.

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 

Formularz zawierający specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można otrzymać w siedzibie Zamawiającego

 w pokoju Działu Administracyjno Gospodarczego oraz drogą elektroniczną po uprzednim zapotrzebowaniu

na adres e-mail: dak@ecskierniewice.pl

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest   także dostępna na stronie internetowej:

www.ecskierniewice.pl

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

                              

                             Krzysztof Filipek -  Dyrektor Techniczny – 603 742 076  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 14-11-2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 14-11-2018 r. gopdz. 10.15

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Oświadczenie

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena

100%

 

Skierniewice, dnia 29.10.2018r.                                  

 DO POBRANIA


Energetyka Cieplna
_______________________________________________________________________________________________________
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  :  ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice  :  telefon: 046 833 61 07  :  telefon/fax: 046 833 24 23