Energetyka Cieplna

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Skierniewice Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice
telefon: 046 833 61 07
telefon/fax: 046 833 24 23

EC Skierniewice - BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Energetyka Cieplna

INFORMACJE O SPÓŁCEZAMÓWIENIA PUBLICZNE : KONTAKT :
Energetyka Cieplna
: Przetargi aktualne : Przetargi zakończone :

Energetyka Cieplna

 

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie:  przetargu ofertowego

                  Energetyka Cieplna  Sp. z o.o.     ul. Przemysłowa 2   ,   96-100 Skierniewice

                                        ogłasza przetarg ofertowy na:

 

                                    Zakup paliw płynnych w latach 2019 -2020

 

Wspólny Słownik Zamówień:  

Termin wykonania zamówienia : od 01.01.2019  do 31.12.2020 r.

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 

Formularz zawierający specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można otrzymać w siedzibie Zamawiającego

 w pokoju Działu Administracyjno Gospodarczego oraz drogą elektroniczną po uprzednim zapotrzebowaniu

na adres e-mail: dak@ecskierniewice.pl

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest   także dostępna na stronie internetowej:

www.ecskierniewice.pl

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

 

                              

                             Jacek Kubel -  Kierownik DRT – 665 502 300

                                       

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 23-10-2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 23-10-2018 r. gopdz. 10.15

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Oświadczenie

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Oświadczenie o spełnianiu warunków

1

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Odległość od stacji Oferenta do siedziby Zamawiającego

20%

2

Cena

80%

 

               

 

Skierniewice, dnia 01-10-2018 r.                                                                                                            

                                                                                                                       

DO POBRANIA


Energetyka Cieplna
_______________________________________________________________________________________________________
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  :  ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice  :  telefon: 046 833 61 07  :  telefon/fax: 046 833 24 23