Energetyka Cieplna

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Skierniewice Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice
telefon: 046 833 61 07
telefon/fax: 046 833 24 23

EC Skierniewice - BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Energetyka Cieplna

INFORMACJE O SPÓŁCEZAMÓWIENIA PUBLICZNE : KONTAKT :
Energetyka Cieplna
: Przetargi aktualne : Przetargi zakończone :

Energetyka Cieplna
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetargu ofertowego

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 , 96-100 Skierniewice

ogłasza przetarg ofertowy na:


KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI

CYWILNEJ DLA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. NA LATA 2017- 2019 DLA CZ. 01-02:


Wspólny Słownik Zamówień: 66.51.00.00-8

Termin wykonania zamówienia : od 01-01-2017 do 31-12-2019 r.

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium


Istotne Warunki Udziału w Postepowaniu / Specyfikacja/ jest dostępna na stronie internetowej:

www.ecskierniewice.pl


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:


1

Elżbieta Kaczorowska - Kierownik DO tel. 605609838

2

Leokadia Trębska - broker ubezpieczeniowy tel. 46 834 92 45


Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, Sekretariat, Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

96-100 Skierniewice ul. Przemysłowa 2, do dnia 14-12-2016 r. do godz. 10.00


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiajacego w sali konferencyjnej w dniu

14-12-2016 r o godz. 10.15.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych:

Część I – Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej

Część II- Ubezpieczenia komunikacyjne.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone

przez Zamawiającego warunki udziału zawarte w Specyfikacji, dotyczące:

1/posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają

uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej;

2/posiadania wystarczającej wiedzy i doświadczenia;

3/dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;

4/ znajdowania się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr

Kryterium
Waga

Część I 1

Część II 2

3

cena oferty

klauzule fakultatywne

Klauzule serwisu posprzedażowego

60%

20%

20 %Skierniewice dnia: 25-11-2016 r.

Energetyka Cieplna
_______________________________________________________________________________________________________
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  :  ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice  :  telefon: 046 833 61 07  :  telefon/fax: 046 833 24 23