Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 08-10-2019, nr ogłoszenia: 607177-N-2019)


Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
Tel. 46 833 24 23 tel/fax 46 833 24 23 w 37
e-mail:
dak@ecskierniewice.pl
strona www.ecskierniewice.pl
NIP 836-13-28-631
REGON 750051181


ogłasza przetarg ofertowy na:


Dostawę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

na rok 2020 – 2022


Wspólny Słownik Zamówień: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki


Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej wykonanych wg wzorów zatwierdzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz odpowiadających Polskiej Normie PN-P-84525/1998

Ilość i opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku Nr 3 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia: 01-01-2020, data zakończenia: 31-12-2022

Termin związania ofertą: 60 dni

Wadium: nie obowiązuje


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:

www.ecskierniewice.pl


Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest:


Elżbieta Kaczorowska - Kierownik DO tel. (046 ) 833 3898 w. 58


Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 30-10-2019 r. do godz. 10:00.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), oraz spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodne z zapisami Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:


Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

80 %

2

Jakość wykonania

20 %


Nr kryterium

Wzór

1

Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie

2

Jakość wykonania

Liczba punktów = Jw

Jw- wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 20.

gdzie:

- estetyka wykonania - 10 pkt

- ocena walorów użytkowych - 10 pkt

Jakość odzieży rozumiana jest jako zespół cech obejmujących „podkryteria”:

    1. jakość wykonania i użytych materiałów,

    2. estetyka,

    3. funkcjonalność,Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.ecskierniewice.pl

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz U z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm)”.


Skierniewice dnia 08-10-2019 r.Do pobrania pliki w formacie PDF - pliki można otworzyć w programie Adobe Reader.Program Adobe Reader jest bezpłatny, można pobrać go tutaj.