Miejska spółka podpisała umowę na rozbudowę EC o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych.
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności wytwarzania energii poprzez równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego. Kogeneracja jest rozwiązaniem technologicznym zapewniającym oszczędność energii pierwotnej w porównaniu z rozdzielonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. W ramach projektu zaplanowano budowę nowego źródła kogeneracyjnego opartego o cztery silniki gazowe o mocy 2 MWe i 2 MWt każdy. Projekt bezpośrednio wpłynie na redukcję emisji do atmosfery dwutlenku węgla.
krok w stronę rozwoju systemu ciepłowniczego w mieście Skierniewice. Ta inwestycja jest niezmiernie ważnym działaniem w kontekście poprawy efektywności energetycznej spółki oraz efektywności systemu ciepłowniczego.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych po zrealizowaniu zadania powinien wynosić ponad 52 ton CO2. Zmniejszy się także zużycie energii pierwotnej opartej na spalaniu węgla o około 136 tysięcy GJ rocznie.
Realizowany przez spółkę projekt jest dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14 mln złotych. EC korzysta także z 12 mln niskoprocentowej pożyczki z możliwością późniejszego umorzenia.

Zadanie: Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych

Współfinansowane jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Oś priorytetowa I

Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.6

Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.1

Źródła wysokosprawnej kogeneracji